กินผักปลอดสารพิษ ‘ชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค’

อาหารนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ และอาหารที่บริโภคนั้นต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค ทางเครือข่ายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.ศรีบุญเรือง นำโดย นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จึงมุ่งสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยไร้สารพิษ และกระตุ้นให้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอศรีบุญเรือง จึงพร้อมใจกันจัดมหกรรม “อาหารปลอดภัย ของดีศรีบุญเรือง เมืองคนดี เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน” ตอกย้ำสู่เป้าหมายในการที่จะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน”อาหารดี ชีวีมีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย” ร่วมในวัน อสม. ประจำปี 61 วันที่ 5 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อสร้างกระแสในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้นำพืช-ผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมประกวดและจำหน่ายของภาคีสุขภาพ อ.ศรีบุญเรือง โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมผักปลอดสาร ตลาดสีเขียว รพ.อาหารปลอดภัย ประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ปัจจุบันกระแสของผู้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษมีการตอบรับมากขึ้น แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งหากผู้ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด ก็คงจะไม่เกิดปัญหาสารพิษตกค้างดังที่เป็นข่าวเช่นทุกวันนี้ วิธีการเลือกบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือมีเครื่อง หมายรับรองว่าเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ควรบริโภคผักทันทีที่ซื้อมาหรือหลังการเก็บเกี่ยวและบางชนิดควรทิ้งช่วงไว้สักระยะหนึ่งหรือเรียกกันว่า “ทิ้งให้ล้มต้น” ก็จะทำให้สารเคมีที่ตกค้างสลายตัวไปจนลดน้อยลง และรสชาติผลไม้ก็ดีขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth